บุคลากรผู้บริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 1601 # 103

นายชาติ คนอยู่ตระกูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 1601 #106

นายพีระ กอบแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 1601 # 108

นางสาวนฤมล เกรียงเกษม
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ
โทร 1601 # 110

นางสาวไพรสน ทัพหน้า
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
โทร 1601 # 109

งานบริหารงานทั่วไป


นางละไม ใจมีสุขยิ่งนัก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 1601 # 109

นางสาวณัฐฐาพร สมหวัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 1601 # 109

นางสาวรัชดาพร ต๊ะนิล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 1601 # 101

นายสมพล กิริยา
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
โทร 1601

งานวิทยบริการ


นางสาววัลทนา ภู่มา
บรรณารักษ์
โทร 1601 # 113

นางสาววรลักษณ์ โมสิกรัตน์
บรรณารักษ์
โทร 1601 # 105

นางสาวพิชญาภัค โชคพัฒนสกุล
บรรณารักษ์
โทร 1601 # 111

นางเบญจมาส ฟองอินตา
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
โทร 1601 #107

นางจันทร์ศรี คำเปียน
พนักงานทั่วไป
โทร 1601 # 107

นางสาวพรพิมล ปาละอิน
บรรณารักษ์
โทร 1601 # 104

นางกาญจนา นันตรัตน์
บรรณารักษ์
โทร 1601 # 112

นายชัชพล ตันต้าว
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
โทร 1601 # 112

นายศักกพรรณ ปัสสาจันทร์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
โทร 1601 # 102

นางสาวดารณี ณ คีรี
บรรณารักษ์
โทร 1601 # 102

นางวิไลวรรณ ชุมแปง
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
โทร 1601 #102

นายวสุ สารภี
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
โทร 1601 #102

นางศิรนันท์ ใจแก้ว
นักเอกสารสนเทศ
โทร 1601 #116

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายปรัชญา บรมพิชัยชาติกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร 1601 # 114

นายประสิทธิ์ มณีวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร 1601 #114

นายกฤษฎา วงค์ใย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร 1601 #114

นายสุชาติ ปัญญายะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร 1601 #114

นายพงศ์เทพ มาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร 1601 #114