บุคลากรผู้บริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 1601 #103

นางสาวนฤมล เกรียงเกษม
รองผู้อำนวยการงานวิทยบริการ
โทร 1601 #110

นายพีระ กอบแก้ว
รองผู้อำนวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 1601 #108

นายชาติ คนอยู่ตระกูล
รองผู้อำนวยการ งานบริการ การเรียนแบบดิจิทัล
โทร 1601 #106

นางสาวไพรสน ทัพหน้า
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
โทร 1601 #109

งานบริหารงานทั่วไป


นางละไม ใจมีสุขยิ่งนัก
พนักงานธุรการ ระดับ 4
โทร 1601 #109

นางสาวณัฐฐาพร สมหวัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 1601 #109

นางสาวรัชดาพร ต๊ะนิล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 1601 #101

งานวิทยบริการ


นางสาววัลทนา ภู่มา
บรรณารักษ์
โทร 1601 #113

นางสาววรลักษณ์ โมสิกรัตน์
บรรณารักษ์
โทร 1601 #111

นางสาวพิชญาภัค โชคพัฒนสกุล
บรรณารักษ์
โทร 1601  #111

นางเบญจมาส ฟองอินตา
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
โทร 1601 #107

นางจันทร์ศรี คำเปียน
พนักงานทั่วไป
โทร 1601 #107

นางสาวพรพิมล ปาละอิน
บรรณารักษ์
โทร 1601 #104

นางกาญจนา นันตรัตน์
บรรณารักษ์
โทร 1601 #112

นายชัชพล ตันต้าว
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
โทร 1601 #112

นายศักกพรรณ ปัสสาจันทร์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
โทร 1601 #102

นางสาวดารณี ณ คีรี
บรรณารักษ์
โทร 1601 #102

นางวิไลวรรณ ชุมแปง
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
โทร 1601 #102

นายวสุ สารภี
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
โทร 1601 #102

นางศิรนันท์ ใจแก้ว
นักเอกสารสนเทศ
โทร 1601 #116

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายปรัชญา บรมพิชัยชาติกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร 1601 #106

นายประสิทธิ์ มณีวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร 1601 #114

นายกฤษฎา วงค์ใย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร 1601 #115

นายสุชาติ ปัญญายะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร 1601 #114

นายพงศ์เทพ มาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร 1601 #114