วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะ หรือ Smart & Living Learning Center

ปรัชญา

แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนเพื่อสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

1. จัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย มีคุณภาพ
2. จัดหาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย สอดคล้องกับพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและสืบค้นและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย
4. พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร