14-3-66 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมพัสดุ" ให้กับบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ

Admin 14 March 2023 99


รูปภาพ