ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า 1 / 44


มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโร

    มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเช...


Admin 11 April 2021 25 เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรกร

    ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย เป็นเจ้าภาพร่วมในงาน Rethink...


Admin 05 April 2021 38 เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื

    สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อ...


Admin 05 April 2021 121 เพิ่มเติม

แจ้งวันหยุดให้บริการประจำเดือนเมษาย

    แจ้งวันหยุดให้บริการประจำเดือนเมษายน 2564...


Admin 02 April 2021 45 เพิ่มเติม

หลบ PM2.5 มาห้องสมุดกันดีกว่า

    หลบ PM2.5 มาห้องสมุดกันดีกว่าช่วงสภาวะหมอกควันฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดเชียงราย ขอให้นักศึกษาหลีกเลี่ยงกา...


Admin 12 March 2021 114 เพิ่มเติม

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผ

    ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...


Admin 12 March 2021 128 เพิ่มเติม

กำหนดการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ประ

    กำหนดการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563...


Admin 11 March 2021 126 เพิ่มเติม

แจ้งวันหยุดให้บริการประจำเดือนมีนาค

    แจ้งวันหยุดให้บริการประจำเดือนมีนาคม 2564...


Admin 10 March 2021 31 เพิ่มเติม

แจ้งวันหยุดให้บริการประจำเดือนกุมภา

    แจ้งวันหยุดให้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564...


Admin 04 February 2021 109 เพิ่มเติม