ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า 1 / 58


สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต และหน่วย

    สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต และหน่วยงานจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้กำหนดฝึกอบรมหลักสูตรส...


Admin 22 May 2023 44 เพิ่มเติม

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาก

    สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่เป...


Admin 11 May 2023 103 เพิ่มเติม

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสต

    สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนเข้าร่วม "การประชุมวิชาการระดับนาน...


Admin 11 May 2023 35 เพิ่มเติม

กำหนดการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำภา

    กำหนดการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566...


Admin 08 May 2023 137 เพิ่มเติม

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร และนั...


Admin 28 April 2023 26 เพิ่มเติม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเชิญชวนเ

    สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมและติดตามเพจ Facebook ห้องสมุดวุฒิสภา ผ่านทาง www.facebo...


Admin 26 April 2023 55 เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานบริการ

    ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานบริการ...


Admin 26 April 2023 107 เพิ่มเติม

แจ้งปิดบริการประจำเดือนพฤษภาคม 2566

    แจ้งปิดบริการประจำเดือนพฤษภาคม 2566...


Admin 24 April 2023 113 เพิ่มเติม

สำนักวิทยบริการฯ เพิ่มพื้นที่ Save

    สำนักวิทยบริการฯ เพิ่มพื้นที่ Save Zone ภายในอาคารติดฟิลเตอร์เครื่องปรับอากาศทุกชั้น ลด PM2.5 ภายในอ...


Admin 10 April 2023 114 เพิ่มเติม