ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Admin 12 March 2021 25

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการตลอดถึงองค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย กำหนดตีพิมพ์วารสารปีละ 2 ฉบับ วารสารดังกล่าวอยู่ใน Google scholar เรียบร้อยแล้ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 

ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.jait.ssru.ac.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-160-1155, 02-160-1249 และ e-mail: jait@ssru.ac.th