ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล ด้วยวิถีผู้นำอย่างยังยืน (Digital Transformation toward Sustaining Digital Leadership Course)

Admin 05 April 2021 24

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย เป็นเจ้าภาพร่วม

ในงาน Rethink Academy 2021 

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล

ด้วยวิถีผู้นำอย่างยั่งยืน (Digital Transformation toward Sustaining Digital Leadership Course)

ในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยด์ เทอร์มินอล 21 อโศก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิมพ์ภัสรา กนิษฐสุต โทร 02-661-7750 ต่อ 221, 222 และ 223 อีเมล์ pimphatsara@absolutealliances.com; info-@absolutealliances.com หรือ www.rethinkacademyth.com