ประชาสัมพันธ์แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี

Admin 05 April 2021 31

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap) ตามหนังสือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่ สพร 2564/ว 708 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dga.or.th/th/profile/2198/