มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19

Admin 11 April 2021 74

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยสามารถโทรแจ้งได้ที่
ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม ผู้อำนวยการ
โทร.081-027-4757