ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Admin 23 April 2021 51

ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป