ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมเสนอแนะรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ

Admin 30 April 2021 114

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมเสนอแนะรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ
(หนังสือ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เพื่อจัดหาสำหรับให้บริการ
สามารถเสนอแนะรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศได้ที่
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผู้ประสานงาน คุณวรลักษณ์ โมสิกรัตน์
โทร.08 0558 3676 e-mail : em_worrarak_m@crru.ac.th