แนวปฏิบัติการให้บริการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ระหว่างวันที่ 1-16 พฤษภาคม 2564

Admin 03 May 2021 127

แนวปฏิบัติการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ระหว่างวันที่ 1-16 พฤษภาคม 2564