กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

Admin 31 May 2021 147

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
สามารถเข้าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://general.crru.ac.th/caad_crru/web/news/detail/01/512