ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS : Learning Management Sytem)

Admin 05 May 2022 72

ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS : Learning Management Sytem) อบรมทั้งแบบ OnSite&Online (หลักสูตรเน้นการปฏิบัติ ขั้นตอนการใช้งานและพัฒนาบทเรียน ข้อสอบ ซึ่งเป็น e-learning ใหม่ของมหาวิทยาลัย) วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 (สำหรับอาจารย์) วันที่ 4-5 มิถุนายน 2565 (สำหรับนักศึกษา) ณ ห้อง e-learning ชั้นที่ 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : www.crru.ac.th/sh/traininglms2565
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Teams
ลิงก์อบรมออนไลน์ (สำหรับอาจารย์) : www.crru.ac.th/sh/lms2829
ลิงก์อบรมออนไลน์ (สำหรับนักศึกษา) : www.crru.ac.th/sh/lms45
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : คุณกฤษฎา วงค์ใย 095-145-2182 หรือ เบอร์ภายใน 1601 ต่อ 114