ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัย เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Emerald และการตีพิมพ์บทความในวารสารนานนาชาติ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

Admin 11 May 2022 49

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัย เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล
Emerald และการตีพิมพ์บทความในวารสารนานนาชาติ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
ซึ่งฐานข้อมูล
Emerald ครอบคลุมในสาขาวิชา การเงินและการบัญชี การบริหารธุรกิจและกลยุทธ์ การเงินและเศรษฐศาสตร์ การศึกษา การท่องเที่ยวและการโรงแรม สาธารณสุขศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิทยากรบรรยาย : คุณวัลย์ลดา  ภัทรโภคินเศรษฐ์  ตำแหน่ง Business Manager สำนักพิมพ์ Emerald ประจำประเทศไทย

อบรมวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ลงทะเบียนอบรม
: www.crru.ac.th/sh/emerald31

เข้าร่วมอบรม : www.crru.ac.th/sh/meet_emerald

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ศิรนันท์ ใจแก้ว หน่วยบริการสารสนเทศและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

โทรศัพท์ 0-5377-6020 ต่อ 116  email : em_siranan_g@crru.ac.th