ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

Admin 06 June 2022 146

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565