IEEE/IET Electronic Library (IEL)

Admin 20 June 2022 137

IEEE/IET Electronic Library (IEL)
รายละเอียด: ฐานข้อมูลสารสนเทศจาก Electronics Engineers (IEEE) ประกอบด้วยวารสาร นิตยสารรายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม เอกสารมาตรฐานของ IEEE มากกว่า 4,500,000 รายการ
URL: http://ieeexplore.ieee.org/

คู่มือการใช้งาน