ประชาสัมพันธ์การทดสอบความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ICDL

Admin 30 June 2022 44

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ได้ลงทะเบียนและยังไม่เคยทดสอบความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ICDL สามารถเข้าทดสอบได้ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 โดยสอบวันละ 3 รอบ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
รอบที่ 1 เวลา 10.30 - 12.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 13.30 - 15.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 15.00 - 17.00 น.
นักศึกษาสามารถตรวจสอบวัน เวลา สถานที่สอบได้ที่เว็บไซต์ : https://aritc.crru.ac.th/icdl
เปิดติวก่อนทดสอบ : ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 - 17.00 น.
ติดสอบถามได้ที่ : ฝ่ายงานบริการการเรียนการสอนแบบดิจิทัล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทร. 053-776020 ต่อ 106 หรือเบอร์โทรภายใน 1601 ต่อ 106
หมายเหตุ : นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านรอบแรก ไม่มีสิทธิ์สอบในครั้งนี้ และสอบผ่าน ICDL แล้วไม่ต้องสอบ EIT / นักศึกษาสามารถนำคอมพิวเตอร์มาติดตั้ง plugin & ms office ได้ที่ห้อง e-learning ชั้น 3 โซนเหนือ อาคารยุพราชวิทยมงคล ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป