ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ผ่านการประเมินทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นตามมาตรฐานสากล ICDL

Admin 24 July 2022 26

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม ผู้อำนวยการ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ผ่านการประเมินทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นตามมาตรฐานสากล LCDL ในระดับ "ดีเลิศ" หลักสูตร ICDL Application Essentials ด้วยคะแนนสสูงกว่า 90% ขึ้นไป