ยืนยันข้อมูลและอัพโหลดรูปในระบบ เพื่อเข้า-ออกอาคารด้วยระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ (Access Control)

Admin 15 September 2022 118

สำนักวิทยบริการฯ เปิดให้ยืนยันข้อมูลและอัพโหลดรูปในระบบ
เพื่อเข้า-ออกอาคารด้วยระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ
(Access Control)
ช่องทางการยืนยันข้อมูล >>
1. โทรศัพท์มือถือ
2. คอมพิวเตอร์ PC, Notebook
3. เคาน์เตอร์ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1
4. บุคคลภายนอกติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1
หมายเหตุ>> สำนักวิทยบริการฯ เก็บข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน
ผู้เข้าใช้บริการเท่านั้น มิได้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปเผยแพร่ใด ๆ
(รูปภาพมีขนาดไม่เกิน 100 MB)