ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และผู้รับบริการทั่วไป ร่วมเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Admin 22 September 2022 121

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และผู้รับบริการทั่วไป
ร่วมเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ได้ที่แบบฟอร์มเสนอแนะรายการทรัพยากรสารสนเทศ
www.crru.ac.th/sh/bookrec