สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งปิดเว็บไซต์

Admin 03 October 2022 141

** ประชาสัมพันธ์จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แจ้งปิดเว็บไซต์ ดังนี้
เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงได้พัฒนาระบบการจัดการ การเรียนการสอนออนไลน์
LMS : Learning Management System ระบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
จึงขอแจ้งให้อาจารย์ที่เปิดสอนในเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น ทำการโอนย้ายเนื้อหาวิชาก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
** โดยให้ทำการโอนย้ายวิชาไปที่เว็บไซต์
** สำนักวิทยบริการฯ เปิดอบรมแนะนำการใช้งานระบบสำหรับอาจารย์ (แบบกลุ่ม) ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง Training ชั้น 3
ติดต่อประสานงานการอบรมการอบรมและการโอนย้ายข้อมูลได้ที่
** คุณกฤษฎา วงค์ใย นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ 095-145-2182