ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน

Admin 16 January 2023 60

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการที่มีเนื้อหาด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การส่งเสริม

ธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี กระบวนการยุติธรรม อาชญาวิทยา คุณธรรม จริยธรรม หรือเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน

ท่านที่สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ฉบับที่ 1/2566 สามารถส่งบทความของท่านได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

หากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว  กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความของท่านเข้าสู่การพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินฉบับต่อไป
โดยส่งไฟล์ต้นฉบับผ่านระบบการส่งบทความออนไลน์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/ombudsman