ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการคิดด้วย Board Games

Admin 10 February 2023 123

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักวิทยบริการฯ
"กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการคิดด้วย Board Games "
เพื่อเป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้ การคิด การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
ระหว่างวันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.30 น. (จันทร์-ศุกร์)
ณ ห้องบริการอ่าน 1 ชั้น 2 อาคารยุพราชวิทยมงคล