ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง "การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล ScienceDirect"

Admin 28 April 2023 26

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง "การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล ScienceDirect"
----------------------------------------------------------------
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล ScienceDirect
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. – 16.00 น.
-ลงทะเบียนภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566
(โปรดกรอกอีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
-ลงทะเบียน https://bit.ly/MHESI-ScienceDirect2023
-
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการสารสนเทศฯ 0-5377-6020 ต่อ 116 เบอร์โทรภายใน 1601,1602 ต่อ 116