ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน

Admin 11 May 2023 37

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่

ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่เป็นบทความวิชาการ บทความปริทัศน์ หรือบทวิจารณ์หนังสือที่มี

แนวคิดทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การส่งเสริมธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี กระบวนการยุติธรรม/อาชญาวิทยา คุณธรรม/จริยธรรม หรือเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง 

โดยมีการจัดพิมพ์ปีละ 2 ครั้ง (ราย 6 เดือน) และวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินได้ผ่านการรับรองคุณภาพ

โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center : TCI)

มีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI สาขามนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์ในกลุ่มที่ 2

สนใจส่งไฟล์ต้นฉบับได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/ombudsman ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา โทร 0 2141 9146