สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนเข้าร่วม "การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-LISS 2023"

Admin 11 May 2023 55

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ขอเชิญชวนเข้าร่วม "การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-LISS 2023" ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ภายใต้ธีม "Transforming infomation and Library Education and Profession for the next"

ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิยาลัยขอนแก่น

สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โทร 043-0097000 ต่อ 45413