ขอเชิญชวนให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมคัดเลือกรายการนิตยสารออนไลน์ (Flipster : Digital Magazines) ฉบับภาษาต่างประเทศ

Admin 14 November 2023 60

ขอเชิญชวนให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน
ร่วมคัดเลือกรายการนิตยสารออนไลน์ (Flipster : Digital Magazines)
ฉบับภาษาต่างประเทศ
จาก EBSCO เพื่อจัดหาสำหรับให้บริการประกอบการศึกษา ค้นคว้า
ผ่านบริการฐานข้อมูลของสำนักวิทยบริการฯ โดยสามารถคัดเลือก
รายการนิตยสารออนไลน์ผ่านแบบฟอร์มได้ที่ https://forms.office.com/r/zdbgxhxiVg หรือสแกน QR Code ด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566