ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า 3 / 60


ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏ

    ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสำเร็จการศึกษา (E...


Admin 13 June 2023 80 เพิ่มเติม

เพิ่มพื้นที่ให้บริการ Self-Study R

    เพิ่มพื้นที่ให้บริการ Self-Study Roomณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4...


Admin 07 June 2023 133 เพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Library Tour

    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Library Tour" นักศึกษาใหม่หรือนักศึกษาที่สนใจจะให้นำชมห้องสมุด จะมาเป็นกลุ่ม ...


Admin 07 June 2023 50 เพิ่มเติม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษ...


Admin 02 June 2023 137 เพิ่มเติม

สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต และหน่วย

    สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต และหน่วยงานจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้กำหนดฝึกอบรมหลักสูตรส...


Admin 22 May 2023 109 เพิ่มเติม

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาก

    สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่เป...


Admin 11 May 2023 47 เพิ่มเติม

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสต

    สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนเข้าร่วม "การประชุมวิชาการระดับนาน...


Admin 11 May 2023 99 เพิ่มเติม

กำหนดการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำภา

    กำหนดการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566...


Admin 08 May 2023 74 เพิ่มเติม

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร และนั...


Admin 28 April 2023 123 เพิ่มเติม