ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า 3 / 55


รายชื่อผู้ยืมทรัพยากรการเรียนรู้สูง

    รายชื่อผู้ยืมทรัพยากรการเรียนรู้สูงสุด กิจกรรม Books challenge ประจำเดือนมิถุนายน 2565ยังมีเวลาให้ร่...


Admin 06 July 2022 60 เพิ่มเติม

นักศึกษารหัส 64 ติดต่อขอรับบัตรนัก

    ประชาสัมพันธ์จากธนาคารกรุงศรีอยุธยาสำหรับนักศึกษารหัส 64 ติดต่อขอรับบัตรนักศึกษาและสมุดคู่ฝากได้ที่ธ...


Admin 05 July 2022 100 เพิ่มเติม

เปิดรับสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการเร

    เปิดรับสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา รอบที่ 1 (ออนไซ...


Admin 05 July 2022 143 เพิ่มเติม

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เป็นต้น

    วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป เปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. นะคะหยุดให้บร...


Admin 04 July 2022 136 เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การทดสอบความรู้ทางด้าน

    ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ได้ลงทะเบียนและยังไม่เคยทดสอบความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสน...


Admin 30 June 2022 79 เพิ่มเติม

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลั

    ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรีย...


Admin 29 June 2022 78 เพิ่มเติม

Academic Search Ultimate

    Academic Search Ultimateรายละเอียด: ฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ครอบคลุมสห...


Admin 20 June 2022 102 เพิ่มเติม

ขอแจ้งเตือนการปรับเปลี่ยนนโยบายการใ

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเตือนการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลข...


Admin 20 June 2022 114 เพิ่มเติม

ACM Digital Library

    ACM Digital Libraryรายละเอียด: ฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย บทความวารส...


Admin 20 June 2022 73 เพิ่มเติม