swiss made breitling to.upwards of forty years have proven to be reddit replicapam.ru thought leader.the best noobfactory.to and prices here.cloneswatches.com are well known by people over the world because of their exellent grace and luxury.newest alexandermcqueenreplica.ru.the best stellamccartneyreplica.ru stella mccartney replica in the world advancement area is very large.who sells the best https://www.robins.to/ makes enamel artistry and so digging ability to produce special those.

ARITC สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

    เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้


คุกกี้คืออะไร

    คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก เพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอาจใช้คุกกี้ในบางกรณี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้คุกกี้เฉพาะเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลในครั้งถัดไปที่เจ้าของข้อมูลกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เมื่อเจ้าของข้อมูลเข้าใช้บริการเว็บเบราว์เซอร์ เจ้าของข้อมูลสามารถตั้งค่าเพื่อยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนให้เจ้าของข้อมูลทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ โดยเจ้าของข้อมูลสามารถเข้าไปตั้งค่าที่เมนู “ความช่วยเหลือ” ในเบราว์เซอร์เพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงการใช้คุกกี้ของเจ้าของข้อมูลได้ โปรดทราบว่าการปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อการใช้งานบางบริการของเจ้าของข้อมูลได้


คุกกี้ใช้อย่างไร

     เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่าน โดยจะทำให้เราเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้เร็ว และทำให้เว็บไซต์ของเราเข้าถึงได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้น บางกรณีเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามดำเนินการ ซึ่งอาจจะต้องใช้อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส ( IP Address ) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลและประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด


ประเภทของคุกกี้ที่ถูกใช้

ประเภทของคุกกี้

รายละเอียด

ตัวอย่าง

คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การจดจำการเข้าสู่ระบบ, การจดจำข้อมูลที่ท่านให้ไว้บนเว็บไซต์

  • ci_session

คุกกี้ประเภทวิเคราะห์และ

วัดผลการทำงาน

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถวัดผลการทำงาน เช่น การประมวลจำนวนหน้าที่ท่านเข้าใช้งาน

จำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้งานนั้นๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งาน

  • Google Analytics

  • CloudFlare

คุกกี้เพื่อการโฆษณา

คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมและติดตามนอกจากนี้คุกกี้จากบุคคลที่สามอาจใช้ข้อมูลที่มีการส่งต่อข่าวสารในสื่อออนไลน์และเนื้อหาที่จัดเก็บจากการให้บริการเพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับแต่งเว็บไซต์แคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน

  • Google Analytics

  • fr, _fbp, _fbc, xs, c_user

คุกกี้ประเภทการทำงาน

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกเมื่อท่านกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้งโดยเราจะใช้ข้อมูลเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ตามลักษณะการใช้งานของท่าน

  • Google Analytics


การจัดการคุกกี้

    เราจะไม่ใช้คุกกี้ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการที่จะยอมรับคุกกี้ คุณสามารถเลือกที่จะปฏิเสธหรือสกัดกั้นคุกกี้ได้ หรือเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ ( โปรดหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยดูที่เมนูช่วยเหลือ ( Help ) ในโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ ) และโปรดทราบว่าเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากคุณไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้คุกกี้คุณอาจจะต้องคอยสกัดกั้นหรือลบคุกกี้ทิ้งอยู่เสมอ และหากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ในเบราว์เซอร์อุปกรณ์อื่นๆ เช่น Smart Phone, Tablet รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธ หรือการลบทิ้งคุกกี้ดังกล่าว โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ อย่างไรก็ตามคุณควรทราบว่าถึงแม้คุณจะปฏิเสธการใช้คุกกี้คุณก็ยังคงสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ แต่การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่สมบูรณ์


การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

    นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาส เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบดังนั้นเราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว


คุณจะลบคุกกี้ได้อย่างไร

    ท่านสามารถลบคุกกี้ได้โดยศึกษาวิธีการต่าง ๆ ที่ระบุตาม แต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ตามลิงก์ดังนี้