ภาพกิจกรรม

 • 18 ก.ค.62 ถวายพวงมาลาสักการะพระราชานุสาวรีย์พระศรี

  เพิ่มเติม

 • 3 ก.ค.62 แนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสา

  เพิ่มเติม

 • 3 ก.ค.62 อบรมการเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง

  เพิ่มเติม

 • 2 ก.ค.62 อบรมการสืบค้นสารสนเทศและการเขียนบรรณานุกร

  เพิ่มเติม

 • 1 ก.ค.62 แนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสา

  เพิ่มเติม

 • 29 มิ.ย.62 อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และ

  เพิ่มเติม

 • 28 มิ.ย.62 อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และ

  เพิ่มเติม

 • 27 มิ.ย.62 อบรมการเขียนผลงานวิชาการ

  เพิ่มเติม

 • 26 มิ.ย.62 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิทยบริการ

  เพิ่มเติม

ทั้งหมด

ข่าว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรัชญา

แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนเพื่อสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย


วิสัยทัศน์

ศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะ หรือ Smart & Living Learning Center

ทั้งหมด

แนะนำวารสารใหม่

จดหมายข่าว