ภาพกิจกรรม

ทั้งหมด

ข่าว

"ปรัชญา"
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อเป็นศูนย์กลางของทรัพยากรการเรียนรู้ที่ทันสมัยของท้องถิ่นและภูมิภาค มีเทคโนโลยีที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้หลายรูปแบบอย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์ และเป็นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทรงไว้ซึ่งคุณภาพ ได้มาตรฐาน ภายใต้คำขวัญ ''เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย เต็มใจให้บริการ พัฒนางานอย่างมีคุณภาพ

แนะนำวารสารใหม่

จดหมายข่าว