25 ก.ค. 61 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการให้บริการอย่างมืออาชีพ"

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การพัฒนาการให้บริการอย่างมืออาชีพให้กับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงบวกต่อการให้บริการที่ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ รวมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะและพฤติกรรมการให้บริการให้เป็นไปในแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างมืออาชีพ ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์วีระพันธ์ แก้วรัตน์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นวิทยากรในการบรรยาย ภาพ : ศักกพรรณ / ข่าว : พิชญาภัค