26 ก.ค. 61 การอบรมการสืบค้นสารสนเทศและส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 3

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีจัดการอบรมการสืบค้นสารสนเทศและส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 3 จำนวน 51 คน วิทยากรโดย คุณพรพิมล ปาละอิน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ รายละเอียดในการอบรมนอกจากจะแนะนำการบริการและกิจกรรมที่น่าสนใจของสำนักวิทยบริการฯ แล้วยังแนะนำวิธีการสืบค้นสารสนเทศโดยใช้ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด (OPAC) การสืบค้นและใช้งาน CRRU e-books ห้องสมุดข่าวมติชน (MiC e-Library) การสืบค้นและดาวน์โหลดงานวิจัยจาก ThaiLIS รวมทั้งฐานข้อมูล Thai Journals Online หรือ THAIJO ทั้งนี้เพื่อให้น้องๆ นักศึกษามีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ในช่วงท้ายของการอบรมยังนำน้องๆ นักศึกษาเยี่ยมชมการให้บริการในแต่ละชั้นภายในสำนักฯ อีกด้วย ภาพและข่าว : พิชญาภัค