2 ส.ค. 61 การอบรมการสืบค้นสารสนเทศและส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

วันนี้ (2 สิงหาคม 2561) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศและส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 4 จำนวน 51 คน โดยมีนายศักกพรรณ ปัสสาจันทร์ นางสาวพิชญาภัค โชคพัฒนสกุล และนางสาวพรพิมล ปาละอิน เป็นวิทยากร ซึ่งรายละเอียดในการอบรมประกอบด้วย การแนะนำวิธีการสืบค้นสารสนเทศโดยใช้ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด (OPAC) การสืบค้นและใช้งาน CRRU e-books ห้องสมุดข่าวมติชน (MiC e-Library) การสืบค้นและดาวน์โหลดงานวิจัยจาก ThaiLIS รวมทั้งฐานข้อมูล Thai Journals Online หรือ THAIJO ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ในช่วงท้ายของการอบรมยังนำน้องๆ นักศึกษาเยี่ยมชมการให้บริการในแต่ละชั้นภายในสำนักฯ อีกด้วย ภาพ : ชาติ, ศักกพรรณ / ข่าว : พิชญาภัค