(18 ก.ย.61) อบรมทักษะการสืบค้น 43 คน

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง e-Learning สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย คุณวรลักษณ์ โมสิกรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ ได้แนะนำการให้บริการต่างๆ และมารยาทของการเข้าใช้ห้องสมุดให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเข้ามาใช้ห้องสมุดให้มากขึ้น ในการนี้ได้จัดอบรมการใช้งานและการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ การเขียนรายการอ้างอิง ให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย จำนวน 44 คน นำโดย อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ สุริยาวงศ์ อาจารย์ประจำวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีคุณศิรนันท์ ใจแก้ว นักเอกสารสนเทศ วิทยากรบรรยายในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้แนะนำเทคนิคการค้นหาข้อมูล เทคนิคการจัดทำรูปเล่มวิจัยให้สมบูรณ์อีกด้วย ภาพ /ข่าว : ศิรนันท์