19 ก.ย.61 อบรมการใช้งานฐานข้อมูล (8 คน)

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น.ห้อง Training สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมการใช้งานและการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ การเขียนรายการอ้างอิง ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมพลังงาน จำนวน 8 คน นำโดย อาจารย์นงนุช ศรีเล็ก ประธานโปรแกรมโดยมีคุณศิรนันท์ ใจแก้ว นักเอกสารสนเทศ วิทยากรบรรยายในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้แนะนำเทคนิคการค้นหาข้อมูล เทคนิคการจัดทำรูปเล่มวิจัยให้สมบูรณ์อีกด้วย ภาพ/ข่าว : ศิรนันท์