25-10-61 Library Tour (ครุศาสตร์ 27 คน)

วันนี้ (25 กันยายน 2561) เวลา 9.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย คุณศิรนันท์ ใจแก้ว นักเอกสารสนเทศ ร่วมกับ อาจารย์อนุชิต วัฒนาพร ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Library Tour ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา จำนวน 27 คน โดยมี เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ทักษะในการสืบค้นสารสนเทศ พร้อมทั้งนำชมการให้บริการต่างๆ ของสำนักวิทยบริการฯ นักศึกษามีความสุข สนุกสนานในการเยี่ยมชมสถานที่ของสำนักเป็นอย่างยิ่ง ภาพ/ข่าว : ศิรนันท์