8 พ.ย.61 อบรมทักษะการสืบค้น 60 คน

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น.-12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง Training สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมการใช้งานและการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ ห้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย จำนวน 60 คน ซึ่งเรียนรายวิชา TH1101 นำโดย อาจารย์อรทัย ขันโท อาจารย์ประจำวิชา โดยมีคุณพรพิมลปาละอิน บรรณารักษ์ วิทยากรบรรยายในครั้งนี้