19-23 พ.ย.61 ห้องสมุดสัญจร สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

ห้องสมุดสัญจร สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -12.00 น.