19 พ.ย.61 อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 23 คน

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง Training สำนักวิทยบริการจัดอบรมทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการเขียนรายการอ้างอิงให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์ ดร.สุุทธิพร เปี่ยมสุวรรณกิจ อาจารย์ประจำวิชา พร้อมด้วยนักศึกษาจำนวน 23 คน เข้ารับการอบรม โดยมีคุณศิรนันท์ ใจแก้ว นักเอกสารสนเทศ และคุณพรพิมล ปาละอิน บรรณารักษ์ เป็นวิทยากรบรรยาย การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการทำรายการอ้างอิงอันจะได้เป็นประโยชน์ในการเรียนต่อไป