23 ม.ค.62 นักเขียนพบนักอ่าน

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมนักเขียนพบนักอ่าน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการ ประธานในพิธี พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดงานนักเขียนพบนักอ่าน ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณพัชรินทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์ คุณกฤษณา เทวกุล คุณจีรนันท์ ศิวะโมกข์ลัคณา วิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) บรรยายเรื่องกว่าจะเป็นนิตยสาร “คิด” ในงาน CRRU Book Fair ครั้งที่ 5 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารยุพราชวิทยมงคล