13 ก.พ.62 อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการเขียนรายการอ้างอิง ให้กับนักศึกษาที่เรียนรายวิชา GEN1112 จำนวน 79 คน โดยมีอาจารย์ธิดาลักษณ์ อยู่เย็น อาจารย์ประจำวิชา วิทยากรบรรยายโดย คุณศิรนันท์ ใจแก้ว นักเอกสารสนเทศ และคุณพรพิมล ปาละอิน บรรณารักษ์ ณ ห้อง e-Learning ภาพ : ชาติ /ข่าว : ศิรนันท์