15 ก.พ.62 อบรมทักษะการสืบค้น

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียน AR โดยมี อาจารย์ ดร. ธิดารัตน์ สุขประภาภรณ์ อาจารย์ประจำวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรม จำนวน 17 คน ณ ห้อง Training ชั้น 3 วิทยากรบรรยายโดย คุณศิรนันท์ ใจแก้ว นักเอกสารสนเทศ ภาพ / ข่าว: ศิรนันท์