16-2-62 อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาสหวิทยาการฯ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งาน Microsoft Excel สำหรับนักศึกษาสหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น วิทยากรโดยนายประสิทธิ์ มณีวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง e-Learning ชั้น 3 ภาพ : ณัฐฐาพร /ข่าว : ศิรนันท์