26 ก.พ.62 อบรมการสืบค้นบทความวิชาการ

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย คุณวรลักษณ์ โมสิกรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสืบค้นบทความวิชาการ ให้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 40 ท่าน ณ ห้อง e-Learning ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล โดยมีการแนะนำการใช้งานฐานข้อมูล ดังนี้ 1. Emerald Tourism & Hospitality Management eJournal Collection ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมในสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม, เทคโนโลยีการท่องเทียว, การสร้างภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว, การใช้สื่อออนไลน์ในการท่องเที่ยวและการโรงแรม, การ จัดการการจัดอีเว้นท์และงานกิจกรรม ตั้งแต่ปี ค.ศ.1994 – ปัจจุบัน ได้รับเกียรติจากคุณวัลย์ลดา ภัทรโภคินเศรษฐ์ วิทยากรจาก Emerald Publishing 2. การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full text (EDS) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล อาทิเช่น ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search) วิทยาการบรรยายโดย คุณศิรนันท์ ใจแก้ว นักเอกสารสนเทศ ประจำสำนักวิทยบริการ 3. การใช้งานฐานข้อมูลวารสาร THAIJO ฐานข้อมูลห้องสมุดข่าวมติชน และ e-Book วิทยากรบรรยายโดย คุณพรพิมล ปาละอิน บรรณารักษ์ ประจำสำนักวิทยบริการฯ