28 ก.พ.62 อบรมการสืบค้นฐานข้อมูล

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนรายการอ้างอิงให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชานวัตกรรมอาหารและเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 12 คน นำโดยอาจารย์วรรัตน์ ขยันการ ประธานโปรแกรมวิชาการนวัตกรรมอาหารและเกษตร ณ ห้อง Training ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล