8 มี.ค.62 ประชุมคณะกรรมการประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันนี้ (8 มีนาคม 2562) เวลา 13.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ประะจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการผู้แทนจากคณะ/วิทยาลัยโดยพร้อมเพรียงกัน ภาพ : ณัฐฐาพร, ชาติ /ข่าว : ศิรนันท์