10 พ.ค.62 อบรมคลังสื่อแบบเปิดและ Open Access

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานฐานข้อมูลคลังสื่อแบบเปิด และ Open Access เพื่อการจัดการผลงานวิชาการอย่างปลอดภัย โดยมี คุณวรลักษณ์ โมสิกรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการเป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 44 ท่าน ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในเรื่องการใช้งานฐานข้อมูลคลังสื่อแบบเปิด ความสำคัญของคลังสื่อแบบเปิด และการใช้งานคลังสื่อแบบเปิดได้อย่างถูกวิธี โดยนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนการสอน การทำวิจัยได้อย่างถูกต้อง ณ ห้อง e-Learning ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล ภาพ:ชาติ /ข่าว:ศิรนันท์