IPv6 Award 2018

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สุดเจ๋ง ได้รับ 2 รางวัลจากงาน IPv6 Award 2018 โดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้การจัดประกวดหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 เริ่มประเมินความพร้อมวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2562 ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้เข้าร่วมประกวด และได้รับ 2 รางวัลคือ 1.รางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 5 ด้าน ในระบบ DNS, Mail, Web, DNSSEC และ IPv6 Logo 2.รางวัลหน่วยงานที่มีการให้บริการเว็บเซอร์วิส (Web Service) ที่รองรับ ณ อาคารทรงกลม ชั้น 5 ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าวให้แก่ ผู้ช่สวยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้เข้ารับรางวัล