14-16 พ.ค.62 อบรมปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ eduroam

เมื่อวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ eduroam (2nd Generation eduroam-TH) โดยมีคุณประสิทธิ์ มณีวรรณ และคุณกฤษฎา วงค์ใย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการใหม่ของเครือข่าย eduroam ในสถาบัน และเรียนรู้วิธีปรับปรุงคุณสมบัติของเครือข่าย eduroam ของสถาบันให้มีการทำงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี