21-22 พ.ค.62 สัมมนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM

เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสัมมนาเรื่อง การปรับปรุงระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM เพื่อการพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วัตถุประสงค์ของการสัมมนาเพื่อ พัฒนารูปแบบการให้บริการห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันด้วยระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM และมีการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา โดยทีมงานพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย อาจารย์วรจิตติ์ ปิยะภาณี พร้อมด้วย คุณอภิลักษณ์ สุนทรอาคเนย์ คุณกรรณิการ์ แสงทอง คุณณัฐพล อัศววายุโยธิน และคุณอานยา ศรีบัวบาน วิทยากรสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีบรรณารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดจากคณะ/สำนักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วมสัมมนาด้วย ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคารยุพราชวิทยมงคล ภาพ:ชาติ/ข่าว:ศิรนันท์